Spesialavfall

Rester av plantevernmidler som det ikke er aktuelt å bruke, samt ikke rengjort tomemballasje er å betrakte som farlig avfall og skal leveres til den etablerte mottaksordningen for farlig avfall i kommunene, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Hvis ikke annet er opplyst kan emballasje som er rengjort i tråd med rettledningen på etiketten leveres sammen med annet avfall.

Forhandlere av plantevernmidler, lokale spesialfirma eller teknisk etat i kommunen vil være behjelpelig med eller veiledning i forbindelse med innlevering av farlig avfall.

Renor AS tar imot og håndterer spesialavfall.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG