Sikkerhet

Gode rutiner og planlegging av alle trinn i sprøytearbeidet er med på å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler.

Etiketten inneholder viktig informasjon om hvordan plantevernmiddelet skal brukes og hva slags helse- og miljøegenskaper preparatet har. Sikkerhetsdatabladet (SDS) gir utfyllende informasjon om produktets sammensetning, faremerking, førstehjelpstiltak, fysiske og kjemiske egenskaper, håndtering og lagring.

Det er svært viktig å lese etiketten nøye før sprøytearbeidet starter.

Forsiktighetsreglene er beskrevet på etiketten og sier hvordan man skal opptre ved håndtering og bruk av plantevernmidler for at arbeidet skal utføres på en forsvarlig måte. Bruk alltid anbefalt verneutstyr ved tilmåling, blanding, fylling og bruk av plantevernmidler.

Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller ring 112.

 

Aktuelle linker:

Sikkerhetsdatablader til våre produkter finner du her.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG