Regelverk

Plantevernmidler er et ordinært driftsmiddel til landbruket. Bruk og godkjenning reguleres av Forskrift om plantevernmidler.

I distribusjonssammenheng er plantevernmidler å betrakte som et hvilket som helst annet kjemikalie. Lover og forskrifter om håndtering på lager og ved transport gjelder derfor også for plantevernmidler.

Aktuelt regelverk:

Matloven
Forskrift om plantevernmidler
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandninger (CLP)
Forskrift om transport av farlig gods ARD/RID 2011

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG