Gratil WG 75

Bruksområde

Mot ugras i korn med eller uten fangvekster av gras, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med eller uten korn som dekkvekst), eng, beite og gras i grøntanlegg.

Virkeområde

Mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull og åkersennep, balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindelslirekne og åkerstemor.

Behandlingsfrist - behandling må utføres

senest 7 dager før høsting for gras til surfôr
senest 7 dager før slipp av beitedyr
senest 21 dager før høsting for gras til høy

Virksomt stoff

Amidosulfuron 750 g/kg

Virkeområde

Gratil WG 75 hører til den kjemiske gruppen sulfonylurea, og tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Dersom man sprøyter på stort ugras ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes.

Forebygging av resistens

Resistens mot et ugrasmiddel kan utvikles ved at motstandsdyktige enkeltplanter av en art oppformeres, som følge av seleksjon etter ensidig bruk av preparater med lik virkningsmekanisme i flere år. De resistente ugrasindividene vil ikke kunne bekjempes tilfredsstillende av disse midlene. Disse ugrasartene kan derfor bli dominerende ugras i åkeren dersom midler med den samme virkningsmekanisme fortsatt blir brukt ensidig. For å motvirke resistensutvikling, bør en derfor veksle med preparater med en annen virkningsmekanisme samt benytte andre dyrkningstekniske bekjempelsesmetoder for å hindre resistensutvikling der dette er mulig.

Gratil WG 75

Last ned sikkerhetsdatablad