01.04.2022

Klargjøring for våren

En utfordrende sesong krever en god plan!

Vi har i skrivende stund en utfordrende situasjon og bekymringsfull horisont i verden når det gjelder sykdom, krig og tilgang på matvarer både på kort og lang sikt. Dette gir også oss i Norge noen utfordringer som vi i landbruket begynner å føle på. Kostnader på innsatsfaktorer øker samt at det er større utfordringer med å skaffe innsatsfaktorer i stort nok omfang samt til rett tid. Kostnads- nivået gir økonomiske utfordringer for mange, og ulike vurderinger skal gjøres nå i forkant av vårsesongen. Hvor mye kan og skal man investere i forhold til økonomiske parametre, og når skal man ta de ulike vurderingene? Vi skal ikke her ta stilling til hva hver enkelt produsent skal gjøre, men prøve å gi våre faglige innspill om hva vi mener er en fornuftig tilnærming til produksjon av varer i sesongen 2022 med hovedfokus på korn i denne omgang.  

Det er viktig i forkant av sesongen å legge en plan for hvordan man ønsker å følge opp produksjonen i sesongen. Dette gjelder alt fra skifte- inndeling til sortsvalg, gjødsling og sprøyting. Det er lett å komme på etterskudd og gjøre ting som ikke er optimalt i forhold til timing dersom man ikke har tenkt gjennom hva man ønsker å gjøre. Når det gjelder sprøyting, det være seg ugrasbekjempelse, soppbehandling eller vekstregulering, så er tidspunkt for behandling helt essensielt. 

Ugrasbekjempelse

Ugrasbekjempelse er avhengig av hvilke ugrasarter man har i åkeren. Generelt sett virker de fleste produkter best på smått ugras og ved gode vekstvilkår. Spesielt ved bekjempelse av grasugras samt resistente ugras har tidspunkt samt så optimale forhold som mulig stor betydning for resultatet. Det er i den sammenheng viktig at man «kjenner sitt ugras» og tar de forhåndsregler som er nødvendige. Vår erfaring tilsier at med grasugras kan du nesten ikke være for tidlig ute, MEN kravet er naturligvis at plantene er i god vekst. Ta også hensyn til temperatur samt stor forskjell mellom natt og dag når det gjelder antall grader 0C. Bland gjerne produkter, spesielt med tanke på resistens, men tenk også på ulike krav til sprøyteforhold mellom produkter.

Soppbekjempelse

Det er mye av det samme som gjelder ved soppbehandling som ved ugrasbekjempelse. Det viktigste når det gjelder bekjempelse av sopp i korn er imidlertid at man må være i forkant av et angrep for å få tilstrekkelig virkning av produktene. De fleste produkter har forebyggende virkning, og de må være på plass før angrep/ smitte oppstår. Dersom man behandler på etablert angrep vil man i hovedsak få virkning kun mot videre utvikling av angrepet. Skade som allerede er gjort får man ikke reparert, og er angrepet stort vil man ha problemer med å bremse dette tilstrekkelig. Varsling på nett, Rådgivningstjenesten samt informasjon via andre kanaler er viktig for å kunne være ute med behandling på riktig tidspunkt. Tidlig behandling gir fleksibilitet for resten av sesongen, men husk sammenheng mellom dose og virkningstid av produktene.

Vekstregulering

Vekstregulering er i utganspunktet en «billig» forsikring i forhold til flere parametre. Legde med redusert avling er det man først vil tenke på. Normalt er det jo åkere med størst potensiale som «legger seg» først. Et annet tema er naturligvis aksknekk, dryssing og tap av avling gjennom dette. 
Bedre kvalitet på avlingen ved sen behandlig med vekstregulering er ikke så kjent, selv om forsøk i Norge viser at dette er en gjenganger. Til sist er det også gjennom norske forsøk vist at man ved denne sene behandlingen «kjøper» seg et større høstevindu med høyere kvalitet på avlingen. Kvalitet er viktig for betaling i hvete, men kvalitet er også viktig i bygg med tanke på fôrverdi etc.

Insektsbekjempelse   

Dette er vel det område som man minst kan planlegge for. Har man årlige problemer med skadegjørere, bør man ha en strategi mot dette. Hvis man derimot får angrep i forhold til vær og klima, så er det å gjøre det riktige valget «der og da» som er avgjørende.