Oljevekster

Biscaya er effektiv mot rapsglansbille!

Glansbillen er den viktigste skadegjøreren i oljevekster. Registrering av innflygning, tidspunkt for sprøyting og resistenssituasjonen er avgjørende for valg av bekjempelsesstrategi.

Velg en strategi som reduserer risikoen for utvikling av resistens:
Ved høyt smittepress bør behandlingsintervallet være 5-7 dager. Ved lavere smittepress kan intervallet økes til 7-10 dager. Valg av produkter er avhengig av resistens-situasjonen. Bruk av pyretroider i områder det er påvist resistens vil føre til økt resistensutvikling. Ved høyt smittepress og langvarig innflygning kan det være behov for flere behandlinger. Bruk da produkter med forskjellige virkemekanismer. Bruk aldri et pyretroid ved første behandling dersom det er mistanke om resistens. Der det ikke er mistanke om resistens, bør sprøytestrategien være forebyggende med veksling mellom produkter med ulike virknings-mekanismer for å unngå resistensutvikling.

Tips ved bruk av Biscaya OD mot rapsglansbiller: 

  • Biscaya OD har ikke «knock-down» effekt. Billene slutter å spise, men man må regne med å finne glansbiller i plantene 1-3 dager etter behandling.
  • Erfaringer med Biscaya har vist at ved høy temperatur og langvarig innflygning bør det vurderes om det er nødvendig med en oppfølgende behandling etter 5-7 dager.
  • Biscaya bør holde 10oC ved blanding. Det beste er å bruke lunket vann ved utblanding.

Proline mot storknolet råtesopp

Når de første kronbladene begynner å drysse (BBCH 65) er det gode forhold for etablering av storknolla råtesopp, bekjempelse må derfor settes inn når oljevekstene er i full blomst. Ved fuktige forhold etablerer storknolla råtesopp seg når kronbladene faller av og fester seg ved i plantens sidegreiner. Soppen begynner å vokse og vokser deretter inn i stengelen. Angrep av storknolla råtesopp fører til at hele eller deler av stengelen dør og vil i stor grad påvirke avlingsnivået.

Proline virker mot storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster.

Bruk 70 ml per daa i rybs og raps og sprøyt ved behov i full til avsluttende blomstring. Gjenta behandling etter 2-4 uker dersom blomstring er langvarig.  Proline kan brukes inntil 2 ganger per sesong.

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinformasjon

Crop Compendium

Your Expert Knowlegde Center on Crop Protection
Copyright © Bayer CropScience